มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ร้องเรียนการทุจริต
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
วารสารประชาสัมพันธ์
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 
  รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2567     รานงานการประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 (ต.ค.65-ก.ย.66)     รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2567 รอบ 6 เดือน(ต.ค.66-ก.ค.67)      
 
 
 

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2567...

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2566...

MOI Waste Bank Week กิจกรรมขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable waste Bank)...

โครงการอำเภอเคลื่อนที่ ”บำบัดทุกข์ บำรุงสุข“ แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2567...

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2567...

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2566...

MOI Waste Bank Week กิจกรรมขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable waste Bank)...

โครงการอำเภอเคลื่อนที่ ”บำบัดทุกข์ บำรุงสุข“ แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2567...

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 จังหวัดชัยภูมิ...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า ขยายเวลาเปิดรับสมัครเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 10 มิถุนายน 2567...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำจ่าย น้ำอุปโภคบริโภค บ้านฉนวนและบ้านหนองข่า...

วันสตรีสากล ตำบลหนองข่า ประจำปีงบประมาณ 2567...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำจ่าย น้ำอุปโภคบริโภค...
 
 
 
0:13 / 1:40 "วิวาห์อึ่ง หนึ่งเดียวในโลก" อบต.หนองข่า
โครงการคืนความรักสู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 7 อบต.หนองข่า ประจำปี 2566
ขบวนแห่ วิวาห์อึ่ง "โครงการคืนความรักสู่ธรรมชาติ" ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566
วิวาห์อึ่ง หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 อบต.หนองข่า
15 ม.ค. 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรา...
10 ต.ค. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy ป...
9 ต.ค. 2566 เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567
12 มิ.ย. 2566 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบปร...
3 เม.ย. 2566 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปี 2565
31 มี.ค. 2566 รายงานสถิติการให้บริการ ราย 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566
14 พ.ย. 2566 ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินเดือน การเบิกจ่ายเงิน ก...
14 พ.ย. 2566 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้อ...
4 ต.ค. 2566 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
17 ก.ค. 2566 เรื่อง : รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566
7 ก.ค. 2566 ประกาสการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดสรรและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่...
Loading...
 
29 มี.ค. 2567 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
28 ก.พ. 2567 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
23 ก.พ. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมคันดินสระหลวงและทำสปิงเวย์ หมู่ท...
23 ม.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การ...
12 ม.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร ...
5 ก.พ. 2567 ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะแมินิบัส) ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่น...
31 ม.ค. 2567 ประกาศราคากลางโครงการเสริมคันดินสระหลวงและทำสปิงเวย์ หมู่ที่ 4
12 ม.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเก...
12 ม.ค. 2567 ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตรายในเขตตำ...
22 ธ.ค. 2566 ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านนาสมบ...

 

ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงาน อบต.
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช. ดำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติบัญญัติงบประมาณ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 509482 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน