มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ร้องเรียนการทุจริต
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
วารสารประชาสัมพันธ์
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 
  ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายจากถนน ชย.4008 ถึง ห้วยหินดาด หมู่ที่ 12 ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ     ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายบู๋ ลาปะ ถึงนานายหลอด ลาปะ หมู่ที่ 11     ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางทองลา คำโยค ถึงบ้านนายคำมวล กินโนนกอก หมู่ที่ 9      
 
 
 

ประเพณีแห่เทียนพรรษา ถอดถวายประจำปี 2567 ...

โครงการโถสุขภัณฑ์ปันสุข ลุกนั่งปลอดภัย ห่วงใยผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2567 ...

โครงการโถสุขภัณฑ์ปันสุข ลุกนั่งปลอดภัย ห่วงใยผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2567...

โครงการส่งเสริมอาชีพและพัมนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพตำบลหนองข่า...

ประเพณีแห่เทียนพรรษา ถอดถวายประจำปี 2567 ...

โครงการโถสุขภัณฑ์ปันสุข ลุกนั่งปลอดภัย ห่วงใยผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2567 ...

โครงการโถสุขภัณฑ์ปันสุข ลุกนั่งปลอดภัย ห่วงใยผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2567...

โครงการส่งเสริมอาชีพและพัมนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพตำบลหนองข่า...

โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต...

โครงการคืนความรักสู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2567...

โครงการ Big Cleaning Day ...

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2567 ศึกษาดูงานศพด.ทต.ทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี...

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2567 ศึกษาดูงานศพด.อบต.สุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี...
 
 
 
0:13 / 1:40 "วิวาห์อึ่ง หนึ่งเดียวในโลก" อบต.หนองข่า
โครงการคืนความรักสู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 7 อบต.หนองข่า ประจำปี 2566
ขบวนแห่ วิวาห์อึ่ง "โครงการคืนความรักสู่ธรรมชาติ" ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566
วิวาห์อึ่ง หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 อบต.หนองข่า
15 ม.ค. 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรา...
1 ธ.ค. 2566 โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
1 พ.ย. 2566 โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
10 ต.ค. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy ป...
9 ต.ค. 2566 เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567
2 ต.ค. 2566 โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
14 พ.ย. 2566 ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินเดือน การเบิกจ่ายเงิน ก...
14 พ.ย. 2566 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้อ...
27 ต.ค. 2566 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ปร...
17 ต.ค. 2566 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบ...
4 ต.ค. 2566 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Loading...
 
15 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง...
8 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากโนนธา...
1 พ.ค. 2567 ประกาศประกวดราคาราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้อ...
24 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ...
23 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร (น...
17 มิ.ย. 2567 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที...
14 มิ.ย. 2567 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนาย...
11 มิ.ย. 2567 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมขยายถนนคอนกรีตเสร...
7 มิ.ย. 2567 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกบดอัดเข้าสู่พื้นที่ก...
28 พ.ค. 2567 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7

 

ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงาน อบต.
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช. ดำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติบัญญัติงบประมาณ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 536858 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน