วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านท่าคร้อ หมู่ที่ 3 สายบ้านนายประมวล คงโนนกอก ถึง บ้านนายบัวพรม เฮมเมืองกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
จัดซื้อวัสดุสำนักงานหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร
23  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) กองสวัสดิการสังคมประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้) กองสวัสดิการสังคมประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร) กองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมเพื่อใช้ ในโครงการอบรมเพิ่มพูนและส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายอะเบทสำหรับกำจัดลูกน้ำยุงลาย) ปีงบประมาณ 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง