วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ต.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาช่วยปฏิบัติงานกองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชย.ถ.120-016 จากสายโสกขี้วัว บ้านหนองแดง หมู่ที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก
27  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.120-14 สายทางโรงเรียนบ้านฉนวน ? อ่างเก็บน้ำวังแก บ้านฉนวน หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก
27  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.120-04 เส้นทางสายบ้านฉนวน ? บ้านโนนงิ้ว หมูที่ 10 บ้านฉนวน โดยวิธีคัดเลือก
27  ก.ย. 2564
จ้างโครงการขุดร่องระบายน้ำ บ้านโนนศิลา หมูที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 3 บ้่านท่าคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสรตี ผู้สูงอายุ และกลุ่มอาชีพจักสานตะกร้าด้วยไม้ไผ่ เศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ที่ใช้สำหรับโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มทอผ้า เพื่อสร้างเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของชุมชนตำบลหนองข่า เศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ที่ใช้สำหรับโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี ทอหมวกไหมพรม ให้มีคุณภาพได้รับรองมาตรฐานสินค้า OTOP ตำบลหนองข่า เศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม ที่ใช้สำหรับโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มทอผ้า เพื่อสร้างเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของชุมชนตำบลหนองข่า เศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง