วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ธ.ค. 2561
จัดซื้ออุปกรณ์ในการดำเนินการตามโครงการชัยภูมิบ้านสวยเมืองสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
13  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาบุคคลภายนอกประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมเพิ่มพูนและส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ประจำป พ.ศ.2562
13  ธ.ค. 2561
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(วัคซีนควบคุมโรคฯ)
6  ธ.ค. 2561
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(ยาและเวชภัณฑ์)
6  ธ.ค. 2561
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานตามโครงการชัยภูมิบ้านสวยเมืองสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
6  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาบุคคลภายนอกประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง ตามโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
30  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง