วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์แอร์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายในหลวงและพระราชินี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (ปริ้นเตอร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง