วันที่
ชื่อเรื่อง
23  เม.ย. 2567
จ้างโครงการถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตรนานายประดิษฐ์ เฮ้ากอก ถึงนานายชาน แสนสระ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเฝ้าระวังเด็กจมน้ำพร้อมโครงไม้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2567
โครงการถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตรนานายประดิษฐ์ เฮ้ากอก ถึงนานายชาน แสนสระ หมู่ที่ 1
22  เม.ย. 2567
โครงการถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านฉนวน หมู่ที่ 2
19  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่10
18  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2567
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 120-08 สายทาง ทางหลวงชนบท ชย.4008-อ่างเก็บน้ำโสกน้ำขาว บ้านโจด หมู่ที่ 12 บ้านโจด ตำบลหนองข่า
10  เม.ย. 2567
ซื้อน้ำแข็ง โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง