วันที่
ชื่อเรื่อง
6  พ.ค. 2564
จ้างจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ของสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด อบต.หนองข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด อบต.หนองข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด อบต.หนองข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด อบต.หนองข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด อบต.หนองข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านห้วยยางดำ หมู่ทีี่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
ซื้อไม้ประดับพร้อมวัสดุอุปกรณ์สำหรับปลูก เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการชัยภูมิ บ้านสวย เมืองสุข ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
ซื้อชุดป้องกันสารเคมี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง