มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
วารสารประชาสัมพันธ์
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  10 ส.ค. 2565    รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 44
  20 ก.ค. 2565    แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2565 55
  28 พ.ค. 2562    พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2562 52
  15 มี.ค. 2562    พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 52
  25 ก.พ. 2562    พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 171
  22 ก.พ. 2562    พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 48
  20 ก.พ. 2562    พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 46
  18 ก.พ. 2562    พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 49
  13 ก.พ. 2562    พระราชบัญญัติ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ ศ 2540 49
  12 ก.พ. 2562    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 52

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 509527 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน