มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  28 พ.ค. 2562    พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2562 18
  15 มี.ค. 2562    พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 20
  25 ก.พ. 2562    พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 16
  22 ก.พ. 2562    พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 15
  20 ก.พ. 2562    พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 13
  18 ก.พ. 2562    พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 15
  13 ก.พ. 2562    พระราชบัญญัติ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ ศ 2540 16
  12 ก.พ. 2562    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 38
  11 ก.พ. 2562    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 17
  17 ม.ค. 2562    พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 15

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 39704 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน