โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


การตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2564


      เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายอัมพร เหง้ากอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า มอบหมายให้ จ.ส.ท.สมพร เจริญฤทธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า พร้อมหัวหน้าส่วนการ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2564  นำโดยนายทรงกด ระดากุล ท้องถิ่นอำเภอคอนสาร นางสาววนิษฐา ฦาปัญญา ท้องถิ่นอำเภอหนองบัวแดง นายวรรณไชย อุทัยชัย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นายเชาวฤทธิ์ เท่าธุรี ปลัดเทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร เข้าตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า โดยกำหนดให้มีการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ, ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา, ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง, ด้านการบริการสาธารณะ, และด้านธรรมาภิบาล ตามแบบประเมินที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

       ดังนั้น เพื่อให้การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุนโยบายอย่างสัมฤทธิ์ผลและมีประสิทธิภาพตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด จังหวัดชัยภูมิจึงแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 เพื่อตรวจประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ และภารกิจอื่นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมอบหมาย