โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายในหลวงและ พระราชินี ประจำปี 2564 ณ ถนนสายบ้านโจด - จมื่น บ้านโจด หมู่ที่ 12 จำนวน 500 ต้น


โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายในหลวงและพระราชินี

          ด้วยปัจจุบันปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น อยู่ในขั้นวิกฤติและส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม แนวทางการแก้ไขปัญหา ได้แก่ การป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่เหลืออยู่ให้คงอยู่ และการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สำหรับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมโดยการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ โดยรณรงค์และส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ ปรับภูมิทัศให้สวยงามเกิดแรงจูงใจให้ประชาชน มีความสนใจในการปลูกต้นไม้ และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นเพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ การส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้จะเป็นการช่วยปลูกฝังจิตสำนึกให้ราษฎรในท้องถิ่น ได้มีใจรักต้นไม้ รักป่าไม้ หวงแหนทรัพยากรป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม อันเป็นการสร้างแนวร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม