มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
วารสารประชาสัมพันธ์
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดโครงการกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลหนองข่า ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุ กองสวัสดิการสังคม อบต.หนองข่า


ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า โดยกองสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดโครงการกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลหนองข่า ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุ กองสวัสดิการสังคม อบต.หนองข่า
ทั้งนี้นายซีกวน ฦๅชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า เป็นผู้เปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก จ.ส.อ.เชิดศักดิ์ ดวงพุฒ หน่วย นพค.55 กรป.กลาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ /อาจารย์สมนึก แจ่มศรี/อาจารย์สมศักดิ์ ฦๅชา อดีตข้าราชการครู เป็นวิทยากรให้ความรู้ รอยยิ้มและแนวคิดในการใช้ชีวิตแบบกายผสานใจ
นอกจากนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่าได้เชิญคุณหมออุไรวรรณ พงษ์สะพัง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข่า ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ความเป็นอยู่ผู้สูงวัย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนตำบลหนองข่า ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในอนาคตต่อไป