มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
วารสารประชาสัมพันธ์
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


สาธิตการทำถังคัดแยกขยะเปียก ลดโลกร้อน พร้อมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำทีมงานออกประชาสัมพันธ์ และรณรงค์จัดทำถังขยะเปียก สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่


วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565
นายซีกวน ฦๅชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า สาธิตการทำถังคัดแยกขยะเปียก ลดโลกร้อน พร้อมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำทีมงานออกประชาสัมพันธ์ และรณรงค์จัดทำถังขยะเปียก สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ ให้มีการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ ภายในครัวเรือนอย่างถูกวิธี
โดยแบ่งเจ้าหน้าที่อบต.หนองข่าทั้งหมด ออกดำเนินการพร้อมผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต.หนองแดง และ รพ.สต.หนองข่า /อสม.ตำบลทั้ง 12 หมู่บ้าน ลงประจำพื้นที่ ที่รับผิดชอบ
จากนั้นได้ดำเนินการจัดทำโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน โดยการเป็นครูพาทำ ให้กับประชาชนแต่ละหมู่บ้านทุกครัวเรือน ขุดหลุม นำถังที่ไม่ใช้แล้ว พร้อมฝาปิด ไว้เทเศษอาหารจากการรับประทานหรือเศษอาหารจากการทำอาหาร และเศษใบไม้แห้ง
ทุกครัวเรือนร่วมกันทำถังขยะเปียก ประจำครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะด้วยการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เพื่อจัดการขยะ และกากของเสียได้อย่างถูกต้อง อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน ภายในชุมชนต่างๆ ต่อไป.............