มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
วารสารประชาสัมพันธ์
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  19 ก.พ. 2567    รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล ประจำปีงบประมาณ 2566 38
  6 ต.ค. 2566    การกำหนดอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2567 12
  6 ต.ค. 2566    หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล,พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล,ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567) 12
  6 มี.ค. 2566    การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 127
  6 มี.ค. 2566    กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 60
  6 มี.ค. 2566    กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงี่ยนไข และวิธีการเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ 68
  6 มี.ค. 2566    คำสั่งให้พนักงานตำบล ได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร) ปี พ.ศ. 2565 85
  6 มี.ค. 2566    แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไปและวิชาการ 69
  6 มี.ค. 2566    ประกาศ กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 64
  6 มี.ค. 2566    ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๖๕ 67

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 536902 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน