มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
วารสารประชาสัมพันธ์
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายซีกวน ฦๅชา  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
  โทร 097-3021937  
 
นายวุฒิศักดิ์ บัวสระรัตนพร            นางณัฐติยาพร คงโนนกอก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 082-8645869   โทร 096-7790148
 
นางสาวกนกวรรณ  เสมอโภค   นายจำเริญ ขึ้นทันตา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   ที่ปรึกษานายก อบต.หนองข่า
 โทร 061-4709985  

โทร 088-3777565

081-5496765

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 536869 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน