มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
วารสารประชาสัมพันธ์
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  9 ม.ค. 2566    ขั้นตอนใช้บริการ E-SERVICE องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า 13
  9 ม.ค. 2566    คู่มือสำหรับประชาชนที่มาใช้บริการหรือมาติดต่อ 13
  2 ม.ค. 2566    คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณชยกิจ) 58
  2 ม.ค. 2566    คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่ (ตั้งใหม่) 54
  2 ม.ค. 2566    คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 56
  2 ม.ค. 2566    คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 57
  2 ม.ค. 2566    คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 55
  2 ม.ค. 2566    คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) 49
  2 ม.ค. 2566    คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีป้าย 56
  2 ม.ค. 2566    คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 48

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 536909 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน